เนื้อหาบทเรียนออนไลน์


เนื้อหาบทเรียนออนไลน์ ประกอบด้วย


บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 -3 การระบุอันตรายและการแสดงลักษณะเฉพาะของอันตราย
บทที่ 4 การประเมินการได้รับสัมผัส
บทที่ 5 การแสดงลักษณะเฉพาะของความเสี่ยง
บทที่ 6 บทสรุป
แบบสำรวจความพึงพอใจ