ยินดีต้อนรับ

นวัตกรรมการฝึกอบรมการประเมินความเสี่ยงด้านสารเคมี

ทำไมต้องมีการประเมินความเสี่ยง ?

ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่ามีการใช้สารเคมีชนิดต่างๆ จำนวนมากทั้งชนิดและปริมาณ ในกิจการต่างๆ และเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชนทั่วไป มีการใช้สารเคมีทั้งในทางอุตสาหกรรม การเกษตร การสาธารณสุข และที่สำคัญอย่างยิ่งมีการใช้สารเคมีจำนวนหลายชนิดในอาหารที่เราบริโภคเป็นประจำ ตลอดชีวิต เช่นวัตถุเจือปนอาหาร เป็นต้น เป็นที่ทราบกันดีว่าสารเคมีมีทั้งคุณประโยชน์และโทษในขณะเดียวกัน สารเคมีทุกชนิดมีอันตรายในตัวของมันเอง ทั้งนี้สารเคมีแต่ละชนิดจะเป็นอันตรายต่อคนผู้ใช้หรือผู้ได้รับหรือไม่ขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง

ปัจจัยที่สำคัญคือระดับความเป็นอันตราย และการใช้หรือการได้รับสัมผัส ในปัจจุบันก่อนจะนำสารเคมีมาใช้ ในกิจการต่างๆ จะต้องมีการประเมินความเสี่ยงให้รู้ว่ามีอันตรายหรือไม่

ระดับความเป็นอันตรายเป็นอย่างไร
เมื่อนำมาใช้คนเราจะได้รับสัมผัสมากน้อยเพียงใด
มีความเสี่ยงอันตรายหรือไม่เพียงใด

การประเมินความเสี่ยงของสารเคมีต่างๆ จึงมีความจำเป็น องค์ความรู้ในการประเมินความเสี่ยงสารเคมีทั้งในอาหาร อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้ม มีความก้าวหน้าไปมาก นักวิทยาศาสตร์ทั่วไปยังมีความรู้เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงค่อนข้างน้อย การเรียนรู้เรื่องการประเมินความเสี่ยงสารเคมีที่มีประสิทธิภาพ ผ่านทาง นวัตกรรมการฝึกอบรมการประเมินความเสี่ยงด้านสารเคมี หรือ Continuing Toxicology Education Training เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเทคโนโลยี Internet ซึ่งจะนำเสนอ บทเรียนในรูปแบบของบรรยายของคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ทำให้บทเรียนง่ายต่อการทำความเข้าใจ CTE-Training จึงเป็นสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการ เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลาโดยยังคงได้รับสาระความรู้พื้นฐานอย่างครบถ้วนเช่นเดียวกับการอบรมสัมมนาในห้องเรียน


เนื้อหาบทเรียนออนไลน์ ประกอบด้วย


บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 -3 การระบุอันตรายและการแสดงลักษณะเฉพาะของอันตราย
บทที่ 4 การประเมินการได้รับสัมผัส
บทที่ 5 การแสดงลักษณะเฉพาะของความเสี่ยง
บทที่ 6 บทสรุป
แบบสำรวจความพึงพอใจ

ผู้ที่ต้องการอบรมผ่าน CTE –Training จะต้องลงทะเบียนก่อนเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ลงทะเบียน CTE-Trainingจัดทำโดย

สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทยและศูนย์ประเมินความเสี่ยงประเทศไทย โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : ศูนย์ประเมินความเสี่ยงประเทศไทย TRAC
โทร. 0-2800-2380 ต่อ 119 Email: tracthailand@gmail.com