สาส์นจากนายกสมาคมแผลไหม้และสมานแผล (ประเทศไทย)


ศาสตราจารย์คลินิก
นายแพทย์อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช

สวัสดีปีใหม่ปี พ.ศ. 2562 ทุกท่านครับ ขออำนาจคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอำนวยพรที่ดีให้ทุกท่านและครอบครัวประสพแด่ความสุข มีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป

การประชุมประจำปีครั้งที่ 3 ของสมาคมในปีที่ผ่านมาจัดร่วมกับการประชุมนานาชาติของสมาคมบาดแผลเอเชีย (Asian Wound Care Association) ได้รับการสนับสนุน ตอบรับจากบุคคลากรทางการแพทย์ทั่วเอเชียและและประสบความสำเร็จด้วยดี ในปีนี้ทางสมาคมแผลไหม้และสมานแผล (ประเทศไทย) วางแผนจัดประชุมวิชาการประจำปีขึ้นในวันที่ 26-29 มีนาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ ในหัวข้อเรื่อง "Common Problems in Burn and Wound Care 2019" โดยรูปแบบของการจัดประชุมจะยังคงคล้ายของงานประชุมในปีที่ผ่านมาคือ หัวข้อการบรรยายจะหลากหลาย โดยที่ในแต่ละหัวข้อจะบรรยายแบบสั้น กระชับ เน้นใจความและแนวทางปฏิบัติ เพื่อมุ่งหวังให้ความรู้ครอบคลุมปัญหาของบาดแผลเกือบทั้งหมดที่พบในเวชปฏิบัติ นำไปสู่การรักษาบาดแผลอย่างมีมาตรฐานของประเทศ ซึ่งปัจจุบันบาดแผลเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในบุคคลทุกระดับของประเทศไทย ปัญหาเรื่องบาดแผลอาจจะดูเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญ เพราะส่วนใหญ่ไม่ได้ทำให้ผู้ป่วยถึงแก่ชีวิต แต่อย่างไรก็ตามหากผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ไม่เหมาะสม อาจทำให้เกิดความพิการทุพพลภาพ เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการรักษา และยังทําให้มีปัญหาของการเกิดบาดแผลเรื้อรังเพิ่มขึ้นตามมา เช่น แผลเบาหวาน แผลขาดเลือดหรือแผลกดทับ ภาวะเหล่านี้ จําเป็นต้องได้รับการรักษาที่ใช้เวลานาน และยุ่งยากซับซ้อน เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยรวมถึงเพิ่มภาระงานด้านบริการของบุคลากรทางการแพทย์ที่มีอยู่อย่างจำกัด

ดังนั้นทางสมาคมหวังว่าการจัดประชุมครั้งนี้จะเป็นหนึ่งในแนวทางที่สำคัญด้วยการให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีของการรักษาแผลอย่างครบวงจรสู่บุคคลากรทางการแพทย์และสังคม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยต่อไป

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช
นายกสมาคมแผลไหม้และสมานแผล (ประเทศไทย)


วันที่สำคัญ

➤ ลงทะเบียนล่วงหน้า
ภายใน 1 มีนาคม 2562
➤ ลงทะเบียนทั่วไป
หลัง 1 มีนาคม 2562
➤ วันที่จัดงานประชุม
26-29 มีนาคม 2562

แอคเคาต์