วารสารพิษวิทยาไทย Thai Journal of Toxicology

Thai Journal Of Toxicology

Volume 31, Number 2, July - December 2016

วารสารพิษวิทยาไทย

ปีที่ 31 ฉบับ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559

นิพนธ์ต้นฉบับ

การรับสัมผัส ตะกั่ว และสุขลักษณะของพนักงานโรงพิมพ์ในภาคใต้ของประเทศไทย
โสมศิริ เดชารัตน์
9
ลักษณะทางคลินิกของโรคพิษตะกั่ว และผลการรักษา ในพนักงานโรงงานผลิตแบตเตอรี่
เกศ ชัยวัชราภรณ์
25
วัตถุกนั เสียและสีสังเคราะห์ในไส้กรอกทจี่ าหน่ายในและนอกโรงเรียนจังหวดั นครปฐม
ปราณี พัฒนกุลอนันต์, เวณิกา เบ็ญจพงษ์, จักรกฤษณ์ สกลกิจติณภากุล, หัสยา อมราสกุลทรัพย์, พรรษมนต์ พงศ์อิทธิโภคิน, ปิยนุช วิเศษชาติ, โสภิดา สุตา, วีรยา การพานิช
39
การประเมินผลการทดสอบความชานาญการตรวจแอลกอฮอล์ ในเลือด
สุดใจ นันตารัตน์
55
กลไกการออกฤทธ์ิระดับโปรตีนด้วยเทคนิค shortgun โปรติโอมิกส์ของลา ไส้ใหญ่ในหนูเม้าส์ที่ได้รับรับผักชีฝรั่ง
ฐิติพัฒน์ ลิขิตพฤกษ์ไพศาล, สิทธิรักษ์ รอยตระกูล, สุธาทิพย์ กิตติเสนาชัย, ปิยะ เต็มวิริยะนุกูล, ชนิพรรณ บุตรยี่
70

บทความวิชาการ

ไกลเคชั่นกบั การเกดิ โรคในมนุษย์
ปรัญรัชต์ ธนวิยุทธ์ภัคดี
84
สารเคมีกา จัดศัตรูพืชและโรคไขมันพอกตับทไี่ ม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์
อุมาวดี เหลาทอง
97
เซเลเนียมและบทบาททางชีวภาพของเซเลโนโปรตีนต่อสุขภาพและโรคต่างๆ
จินตนา ศิริวราศัย
108

บทความวิจัยสั้น

การเปรียบเทียบระดับของสารพิษอะฟลาทอกซินปนเปื้อนในถั่วลิสงคั่วด้วยระยะเวลาและบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างกัน
สมัคร สุจริต, นภสร คาแพง, จิราภรณ์ รักยงค์, ชนาภัทร ทับทิมศรี, ชัยณรงค์ สกุลแถว, ศราวรรณ แก้วมงคล
125