วารสารพิษวิทยาไทย Thai Journal of Toxicology

Thai Journal of Toxicology Abstracts and Proceedings

The 7th National Conference in Toxicology (NCT 7)

สารบัญ

สาส์นจากนายกสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย
1
สาส์นจากนายกสมาคมพิษวิทยาคลินิก
2
สาส์นจากประธานชมรมพันธุ์พิษแห่งประเทศไทย
3
สาส์นจากผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
4
สาส์นจากผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
5
สาส์นจากผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
6
กำหนดการประชุมพิษวิทยาแห่งชาติครั้ง ที่ 7
7

Keynote Lecture

Preclinical toxicity study of drugs and chemicals
Dr. Moon Koo Chung
15

Plenary lecture 1 (PL1)

Manage of snakebites: Thailand and key messages from WHO SEARO guideline
ผศ.นพ.สุชัย สุเทพารักษ
19

Plenary symposium (PS1) : Hot issues on toxicology in social media

Social media issues in cancer treatment
นพ.สมชาย ธนะสิทธิชัย
31
Aflatoxin contamination in wooden cutting board
ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง
32
Fact and fiction in nitrate and nitrite in processed meat
ผศ.ดร.เวณิกา เบ็ญจพงษ
33

Symposium 1 (SYM.1): Environmental toxicology

Air pollution and human health
รศ.ดร.นิตยา วัจนะภูมิ
43
Pesticide contamination in environment
รศ.ดร.วัฒน์สิทธิ์ ศิริวงศ์
49
Heavy metals in water: the hazard evaluation process
ดร.ปิณิดา ลีลพนัง กำแพงทอง
52

Symposium 3 (SYM.3): Occupational cancer

Gap of occupational cancer study in Thailand
ผศ.นพ.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล
55

Plenary lecture 2 (PL2)

Current development in risk assessment of Novel food
รศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต
59

Symposium 5 (SYM.5): Current biomarkers in toxicology

Mass spectrometry-based proteomics for biomarker discovery
Mass spectrometry-based proteomics for biomarker discovery
63
Tumor and genetic marker in cancer
Tumor and genetic marker in cancer
64
DNA damage in children exposed to arsenic in utero and during early childhood: Application of salivary and urinary biomarkers
ดร.พนิดา นวสัมฤทธิ์
65

Symposium 7 (SYM.7)

Update in alternative toxicity testing
Dr.Sumol Pavittranon, Dr.Rawiwan Maniratanachote, Ms.Narupa Wongpiyarattanakul, Dr.Suwanna Tienungoo
69
New development in alternative toxicity testing in Thailand
ดร.รวิวรรณ มณีรัตนโชติ
70
Regulation and Guideline for cosmetic and toxic substance control
เภสัชกรหญิง นฤภา วงศ์ปิยะรัตนกุล
71
Development of Pre-clinical trial collaborative network
ดร.สุวรรณา เธียรอังกูร
72

Proceedings

A Pilot Case-Control Study of Lead and Other Hazardous Elements in Hair Samples and Risk of Attention Deficit and Hyperactivity Disorders in Thai Children
Torsak Tippairote, Piya Temviriyanukul, Wenika Benjapongse, Dunyaporn Trachootham
75
Effect of Mancozeb on Acetylcholinesterase, Carboxylesterase and Glutathione S-Transferase Activities in Liver of East Asian Bullfrog (Hoplobatrachus rugulosus) Tadpole
Watcharaporn Ruamthum, Pawapol Kongchum
84
พิษต่อเซลล์เพาะเลี้ยงและพิษเฉียบพลันของสารสกัดใบทุเรียนเทศ
ศรายุธ ระดาพงษ์, พรชัย สินเจริญโภไคย, พราว ศุภจริยาวัตร, ณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์
92
A Comparative Study of Cytotoxicity and Oxidative Stress Formation of ZnO and TiO2 Nanoparticles in Human Lymphoblastic Cells
Narisa K Bordeerat, Mudtika Fungkagra
100
การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการสัมผัสสารฟอร์มัลดีไฮด์ของบุคลากรในห้องปฏิบัติการทางการแพทย
อุมากร ธงสันเทียะ, สุนิสา ชายเกลี้ยง
112

Abstracts

Poster Presentation
123