วารสารพิษวิทยาไทย Thai Journal of Toxicology

Thai Journal Of Toxicology

Volume 32, Number 1, January - June 2017

วารสารพิษวิทยาไทย

ปีที่ 32 ฉบับ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560

ปกหน้า

ปกหน้าใน

ปกหลังใน

วารสารพิษวิทยาไทย
คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์
สารจากบรรณาธิการ
สารบัญ

นิพนธ์ต้นฉบับ

พฤติกรรมการใช้และการป้องกันตนเองจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืช และผลกระทบต่อสุขภาพของ เกษตรกรเพาะปลูกพริกผู้ฉีดพ่นสารเคมีกาจัดศัตรูพืช: กรณีศึกษา ตาบลสวนกล้วย อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
จิตติพัฒน์ สืบสิมมา, ทัศนีย์ ศิลาวรรณ, ณิชชาภัทร ขันสาคร
9
ผลของกากยีสต์ต่อการจับอะฟลาทอกซินบีหนึ่งในหลอดทดลอง
พีรดนย์ ตันติธีรวิทย์, สุพัตรา ปรศุพัฒนา
27
การคัดกรองฤทธ์ิต้านเอนไซม์ไลเปสจากพริกพื้นบ้านไทย
ธารีรัตน์ วัชรชัยโสภณสิริ, ภรัณยา ธิยะใจ, สมศรี เจริญเกียรติกุล, ปิยะ เต็มวิริยะกุล, เชาวนี ชูพีรัชน์ และอุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์
35

บทความวิชาการ

ฟอร์มาลดีไฮด์ในอาหาร
วนิดา ยุรญาติ, วันวิสา สนิทเชื้อ
53
นาโนเซลลูโลส: การประยุกต์ใช้ในอาหารและความปลอดภัยอาหาร
ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์, ยุราพร สหัสกุล, น้า ผึ้ง รุ่งเรือง
67
กลไกที่เป็นไปได้ในการเกิดพิษของเมทไธโอนีน
จิตราภรณ์ พันธ์ุเพชร
81