วารสารพิษวิทยาไทย Thai Journal of Toxicology

Thai Journal Of Toxicology

Volume 32, Number 2, July - December 2017

วารสารพิษวิทยาไทย

ปีที่ 32 ฉบับ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2560

ปกหน้า

บทความวิชาการ

ผลของสารสกัดรางจืด (Thunbergia laurifolia Lindl.) ต่อการทางานของไซโตโครมพี 450 พีไกลโคโปรตีน และการขับออกของมาลาไธออนใน everted intestine
วรรณา ศิริแสงตระกูล, พลอยไพลิน แก้วบุญเรือง, วัชระ ดุลยาสิทธิพร
9-25
การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยต่อการจัดการความปลอดภัยของสารเคมีด้านผลิตภัณฑ์ สาหรับผู้บริโภคโดยระบบสากล GHS เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ศริศักดิ์ สุนทรไชย
27-40
ผลของโปรแกรมป้ องกันการรับสัมผัสสารกา จัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต/คาร์บาเมต ต่อ พฤติกรรมป้องกันการสัมผัสสารกาจัดศัตรูพืช ระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในซีรั่ม และค่า SDPTG Aging Index ในชาวนาไทย จังหวัดกาแพงเพชร
ศิริพรรณ นาคน้อย, อรวรรณ แก้วบุญชู, ทัศนีย์ รวิวรกุล, กิติพงษ์ หาญเจริญ, อัจฉรา เดชขุน
41-60
การศึกษาและเปรียบเทียบความเข้มข้นของเมทแอมเฟตามีนในตัวอย่างเลือดภาวะหลังเสียชีวิตที่ เก็บจากหัวใจ หลอดเลือดดาบริเวณขาหนีบ และหลอดเลือดบริเวณใต้ไหปลาร้า
ธีรินทร์ สินไชย, พรชัย สุธีรคุณ, นันทนา ทองระอา, ศิริรัตน์ พรหมหิตาธร, นาวาวี ยียะห์ยา, ญาณวุฒิ ศักด์ิศรีสงวน, ปวัสดา ท่ามตระกูล, สมทรง ลาวัณย์ประเสริฐ
61-72
การทดสอบฤทธ์ิของสารสกัดจากเห็ดหลินจือในการยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง เต้านมชนิด MCF-7
ธจรัญญา งามขำ
73-86