วารสารพิษวิทยาไทย Thai Journal of Toxicology

Thai Journal Of Toxicology

Volume 33, Number 1, January - June 2018

วารสารพิษวิทยาไทย

ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561

ปกหน้า

ปกหน้าใน

วารสารพิษวิทยาไทย ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์
สารจากบรรณาธิการ
สารบัญ

นิพนธ์ต้นฉบับ

ฤทธ์ิยับยั้งของสารสกัดจากเถาวัลย์เปรียงต่อเอนไซม์ไซโตโครมพี 450 ไอโซฟอร์ม 2อี1-อะนิลนี -4- ไฮดรอกซีเลสในหลอดทดลอง
ทัศนีย์ ปัญจานนท์
9
ฤทธ์ิต้านการก่อกลายพันธ์ุของมะเขือม่วงไทยที่ผ่านกระบวนการปรุงอาหารจากการเหนี่ยวนาให้เกิดการก่อกลายพันธ์ุในแมลงหวี่ด้วยสารยูรีเทน
สินี โกกเจริญพงศ์, แก้ว กังสดาลอาไพ และ มลฤดี สุขประสารทรัพย์
21
การใช้ยาร่วมกันหลายขนานของผู้ป่วยสูงอายุที่รับการรักษาแผนกตรวจโรคผู้ป่วยนอกอายุรกรรมโรงพยาบาลรามาธิบดี
ศิรสา เรืองฤทธิ์ชาญกุล, อรพิชญา ไกรฤทธิ์, กรองทอง พุฒิโภคิน, สิรินทร ฉันศิริกาญจน,ทวีวัฒน์ อัศวโภคี, ศุภศิล สระเอี่ยม
35
การรับสัมผัสสารปรอทจากสิ่งแวดล้อมกับการเปลี่ยนแปลงของพุทธิปัญญา
กัญชพร ชัยสูงเนิน, เวณิกา เบ็ญจพงษ์, เพียงพร เจริญวัฒน์, พัชรา แพนพันธ์อ้วน, นิยม สุศิริวัฒนนนท์, ปิยะมิตร ศรีธรา, จินตนา ศิริวราศัย
51

บทความวิชาการ

การขนส่งโอคราทอกซินเอระดับเซลล์
พิรญาณ์ สายชล, สุพัตรา ปรศุพัฒนา
69