วารสารพิษวิทยาไทย Thai Journal of Toxicology

Thai Journal Of Toxicology

Volume 33, Number 2, July-December 2018

วารสารพิษวิทยาไทย

ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2561

ปกหน้า

วารสารพิษวิทยาไทย ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2561
คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์
สารจากบรรณาธิการ
สารบัญ

นิพนธ์ต้นฉบับ

Apoptotic RBM38, TUSC2 and ANO1 Proteins ใน Human Serum Proteome มีความสัมพันธ์กับภาวะโฮโมซิสเตอีนสูงในเลือด
ณัฐวุฒิ ลายน้า เงิน, สิทธิรักษ์ รอยตระกูล, ตวงรัตน์ ตั้งเสถียรพันธ์ุ, ปิ ยะมิตร ศรีธรา, จินตนา ศิริวราศัย
9
การแพร่กระจายของเมลามีนจากภาชนะบรรจุอาหาร ประเภทเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์ ที่วางจาหน่ายในท้องตลาด
อุมา บริบูรณ์, ศศิธร หอมดารงค์วงศ์ และภัสสะริน สายสุวรรณ
29
ฤทธ์ิการต้านออกซิเดชันในหลอดทดลองของน้าส้มจาก (Nipa palm vinegar)
อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์, สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง และวิยดา กวานเหียน
47
ผลของสารสกัดแอลกอฮอล์ของมะขามหวานและกล้วยไข่ต่อการเกิดพิษจากสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในเซลล์ประสาทมนุษย์ชนิด SH-SY5Y
จิราภรณ์ รังผึง้ , รัชนี คงคาฉุยฉาย, สุจิรา มุกดา, จินตนา ศิริวราศัย, ภัทรนา แซ่จิว, ศุภนาถ ศรีศาลา, บุญยดา จิตธรธรรม และ รจนา ชุณหบัณฑิต
63

บทความวิชาการ

บทความทบทวนวรรณกรรมความเสถียรภาพและความคงทนต่อ pH ของสารพิษจากเชื้อโรคที่สาคัญในอาหารและการประยุกต์ใช้องค์ความรู้
วรนนท์ ลีวงศ์เจริญ, ศศิภัสร์ลภา ธัญพลภัทร, ธรรมนูญ จรัสเลิศรังษี
83
บุหรี่มือสาม : เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ไม่ดับไป
อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์, ศวรรยา เลาหประภานนท์ และ ประเสริฐ มากแก้ว
95