ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
สำนักงานเลขาธิการ: ชั้น11 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย (เพชรบุรี47) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-27181996 โทรสาร 0-27181997 www.neuro.or.th

The Royal College of Neurological Surgeons of Thailand
Secretarial office : 11th Floor, Royal Golden Jubilee Building 2 Soi Soonvijai, Petchburi Road, Bangkapi, Huaykwang Bangkok 10310, Thailand
Tel. 02-7181996 , Fax 02-7181997 www.neuro.or.th
©2012-2017 The Royal College of Neurological Surgeons of Thailand. All right reserved.